print logo

Samisk etnografika og Etnografika

DigForsks sentral i Masi registrerer etnografiske samlinger for Tromsø Museum. Registrering av de vitenskapelige samlingene Samisk etnografika og Etnografika tilgjengeliggjør informasjon om de vitenskapelige samlingene fra etableringen av Tromsø Museum i 1872 og frem til i dag.

Gjenstandene i samlingene ivaretas i dag av faggruppe for samisk etnografi ved Kulturvitenskapelig seksjon, Tromsø Museum Universitetsmuseet. De er innsamlet fra 1872 og frem til i dag. De første deler av samlingene ble utstilt på ”Den alminnelige Utstilling” i Tromsø i 1870, der en del av gjenstandene ble innkjøpt og noen donert til museet som ble stiftet i oktober 1872.

Rektor Just Knud Qvigstad (1853-1957) som ble kjent for sin omfattende arbeid om samisk språk, stedsnavn, eventyr og sogn, og øvrig dokumentasjon av samisk livsform, satt i styret for museet til langt ut på 1930-tallet. Han utarbeidet Katalog over Samlingen af Lappiske Sager i Tromsø Museum i 1895. Her er 261 samiske gjenstander redegjort for, og i et Anhang er det også presentert 11 gjenstander fra sirkumpolare folk fra Grønland og Sibir.

Først på 1930-tallet systematiserte Gutorm Gjessing (1906-79) de ulike samlingene. Han arbeidet da ved Historisk-antikvarisk avdeling, og ordnet og utarbeidet hovedkataloger for samlingene. Ved opprettelsen av Samisk-etnografisk avdeling i 1949 ble Ørnulv Vorren (1916-2007) tilsatt. Han igangsatte et omfattende kartleggingsarbeid om samiske materielle og immaterielle kulturytringer i Norge. Fra 1950-tallet omfattet dette også en revisjon av samlingene, og en innsamling og systematisering av disse. Dette ble også grunnlaget for den fremtidige formidlingen av samisk kultur og livsform som han utarbeidet i boken Samekulturen i et samarbeid med Ernst Manker ved Nordiska Museet i Stockholm, og i utstillingen "Samekulturen" som ble åpnet i 1973.

De vitenskapelige samlingene Samisk etnografika og Etnografika har økt fra de første år, og de omfatter i dag henholdsvis ca 3500 og 560 nummer. Veksten av innsamlingsarbeidet de senere år vært gjennom dokumentasjon og i arkiv. Imidlertid er gjenstandssamlingene kjernen i faggruppens virksomhet knyttet til forskning, undervisning og formidling. Innlegging og digitalisering av hovedkatalogene gjøres nå i et samarbeid mellom Digforsk AS Máze og faggruppen, der begge samlingene også fotograferes for tilgjengeliggjøring via internett.

Tromsø museum - Universitetsmuseet
 

Av Dikka Storm ved Tromsø museum
Publisert 11. jan. 2010 14:22 - Sist endret 17. apr. 2013 15:31